วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Developing Self-discipline การมีวินัยในตนเอง

จากเว็บไซด์ Developing self-discipline: http://www.studygs.net/discipline.htm

การมีวินัยในตนเองสามารถพิจารณาจากการฝึก การสร้างนิสัยของความคิดใหม่ การกระทำ การพูดเพื่อให้พัฒนาตนเองและเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จัดเวลาเพื่อให้กับการทำงาน/การบ้านในแต่ละวัน ฝึกทำงานในเวลาว่าง ๆ
•จัดเวลาให้กับการเรียนตอนเช้าหนึ่งครั้งและตอนเย็นอีกหนึ่งครั้ง
•งานทีทำไม่ควรให้เกิน 15 นาที
•รอให้ตารางเวลาแน่ชัดแล้วค่อยเริ่มทำงาน
•ยึดตารางเวลาให้คงที่อย่างน้อย 2 เดือน
(ข้อดีคือ การจัดเวลาช่วยให้มุ่งไปที่การทำงานเป็นอันดับแรก โดยสำคัญที่การเริ่มทำงานมากกว่าการเสร็จสิ้นของงาน สามารถหลีกเลี่ยงการผลัดวันประกันพรุ่งได้)
•จัดเวลาทำงานและให้ปฏิบัติตามตารางอย่างเคร่งครัด
•บันทึกความคืบหน้าในการทำงาน (ข้อดีคือ ทำให้รู้ว่าการทำงานในชิ้นนั้น ๆ ใช้เวลาไปเท่าไหร่กว่าจะสำเร็จ)
•หากคุณเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นให้เอาเวลานั้นไปทำงานง่าย ๆ จดบันทึกไว้ วางแผนงานอื่น ๆ

ตัวกำหนดกิจวัตรประจำวัน
•จัดสรรค์เวลาให้กับการทำงานชิ้นนั้น ๆ
•รักษาเวลาไว้
•อย่าตั้งเป้าหมายอื่นเกินกว่าที่เวลาจะมีให้ ตั้งเพียงสิ่งที่ทำเป็นกิจวัตร
•นำเทคนิคนี้ไปใช้กับการทำการบ้านหรือโครงงาน (ข้อดีคือ การบริหารจัดการเวลาสามารถจัดการกับงานที่ท่วมท้นได้ ไม่ใช่ทำเสร็จได้เพียงแค่ครั้งเดียว
ใช้การมีวินัยในตนเองเพื่อจัดการบริหารเวลา (ข้อดีคือ ขณะที่คุณบริหารจัดการกับการทำงานคุณได้สร้างวินัยในตนเองด้วย ขณะที่คุณสร้างวินัยในตนเอง คุณได้บริหารเวลาด้วย และขณะที่คุณบริหารเวลาคุณได้สร้างความมั่นใจในตนเองด้วย)

สมุดบันทึกวินัยในตนเอง
•บันทึกเวลาเริ่มทำและเวลาเสร็จงาน
•ทบทวนผลย้อนกลับบนความก้าวหน้าของงาน (ข้อดีคือ สมุดบันทึกนี้เป็นเครื่องมือที่มีค่าที่จะได้ภาพเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำดีกว่า และได้รู้ว่าอะไรสำคัญหรือไม่สำคัญในการใช้เวลาของคุณ

จัดตารางวันทำงานและการเรียนของคุณ
•วันไหนที่คุณเริ่มทำงาน ให้คุณจดบันทึกลงไปและจดสิ่งที่ต้องการทำให้เสร็จภายในวันนั้นด้วย
•จัดลำดับของรายการที่ทำ
•เริ่มงานที่สำคัญที่สุดก่อน
•ทดลองทำสองสามวันก่อนดูว่าได้ผลกับคุณหรือไม่
•รูปแบบนิสัยเป็นเวลานาน: จำนวนเวลาเท่าไหร่ที่ใช้ไปกับตัวคุณและนิสัย (ข้อดีคือ เริ่มต้นจากงานง่าย ๆ และเปลี่ยนเป็นยากขึ้นเมื่อคุณคิดว่าสามารถทำได้ เขียนหรือจดบันทึกสิ่งที่ทำสำเร็จในแต่ละวัน)


ความท้อแท้ใจ
•หากเจอปัญหาอย่าท้อแท้หรือหมดหวัง
•หากคุณทำผิดพลาดให้คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติ
•หยุดพักแล้วค่อยเริ่มทำอีกครั้งเมื่อมีกำลังใจ

เคล็ดลับ
•สร้างนิสัยใหม่โดยเพิ่มเติมจากนิสัยเดิม เช่น ก่อนคุณจะดื่มกาแฟ ก็เพิ่มการเขียนหรือทำงานในระหว่างการดื่มไปด้วย (ข้อดีคือ สัมพันธ์กับสิ่งที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วจึงไม่แตกต่างอะไร)
•ทำสัญลักษณ์ความคืบหน้าในการทำงานบนปฏิทินในห้องน้ำ ในคอมพิวเตอร์ ในโต๊ะทานข้าว ดูวันที่ทำงานเสร็จ (ข้อดีคือทำดูได้ว่าความก้าวหน้าการทำงานไปในระดับไหน)
•สำรวจผู้คนที่เกี่ยวข้องในชีวิตของคุณและดูสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของวินัยในตนเองและนิสัยที่ช่วยให้บรรลุความสำเร็จ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับงาน หรืออะไรที่ไม่เกี่ยวข้อง

2 ความคิดเห็น:

Kritt Kawinn กล่าวว่า...

คุณลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น

2. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำ

3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น

4. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

5. มีลักษณะมุ่งอนาคต

6. มีความเป็นผู้นำ

7. มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ

8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

9. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

10. รู้จักเสียสละ และมีความเห็นใจผู้อื่น



วินัยในตนเองต้องเกิดจากสำนึกในตนเองมิอาจเกิดได้ด้วยข้อกำหนด ข้อบังคับจากภายนอก

Kritt Kawinn กล่าวว่า...

คุณลักษณะผู้มีวินัยในตนเอง

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น

2. มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจที่จะทำงานและติดตามผลงานที่ได้กระทำ

3. เคารพในสิทธิของผู้อื่น

4. มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม

5. มีลักษณะมุ่งอนาคต

6. มีความเป็นผู้นำ

7. มีความตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ

8. มีความเชื่อมั่นในตนเอง

9. มีความอดทนขยันหมั่นเพียร

10. รู้จักเสียสละ และมีความเห็นใจผู้อื่น



วินัยในตนเองต้องเกิดจากสำนึกในตนเองมิอาจเกิดได้ด้วยข้อกำหนด ข้อบังคับจากภายนอก